Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
ONDERDELEN
Afro-Surinamers
 suriname.nu  Hindoestanen  1
 suriname.nu  Hindoestanen  2
 suriname.nu  Hindoestanen  3
 suriname.nu  Hindoestanen  4
 suriname.nu  Hindoestanen  5

Onderwerpen
Bevolking
 suriname.nu  Afro-Surinamers
 suriname.nu  Hindostanen
 suriname.nu  Javanen
 suriname.nu  Chinezen
 suriname.nu  Indianen
 suriname.nu  Boeren
 suriname.nu  Libanezen
 suriname.nu  Joden

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Bevolking - - Hindoestanen

 suriname . NU terug
 

Bevolking Suriname.    

   De Hindostanen. (Hindoestanen)


De vaak gehoorde opmerking dat de Hindostanen in Suriname voornamelijk gerekruteerd zijn uit de laagste kasten van India, is onjuist. De Klerk heeft indertijd berekend, dat '...alle meer belangrijke kasten van de United Provinces en West Bihár, waar de Surinaamse Brits-Indiërs voor het overgrote deel vandaan kwamen, bevinden zich onder deze 81, door de immigranten vermelde kasten'.

Toch zijn nog steeds sporen van het kastensysteem te vinden. Zo weet het merendeel van de Hindoes in Suriname tot welke Varná (de vier hoofdkasten) hij of zij behoort. Kaste-endogamie - het trouwen binnen de eigen kaste - is als algemeen systeem vervallen, maar wel is vooral bij de Brahmaan en de Ksatriya, de bovengroepen in het systeem, nog steeds een huwelijk met een kastegenoot, wanneer ook aan andere voorwaarden zoals opleiding, beroep en economische positie wordt voldaan, preferent. De 'in-group'-gevoelens zijn in deze beide groepen ook het sterkst. Voor de middengroep, de Vaishya's, is dat in veel mindere mate het geval, al komt het voor dat ook deze groep zich zo nu en dan afzet tegen de laagste groepering, de Sudra's.

HUWELIJK, HUISHOUDGROEP EN FAMILIE.

Het rituele Hindostaanse huwelijk werd in 1940 als wettig huwelijk erkend. Nog steeds is bij tie Hindostanen de bereidheid zich door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt te laten verbinden, gering. Men trouwde volgens Hindostaans gebruik en het huwelijk werd door een Hindoe-priester of Moslim voorganger gesloten. Gouverneur Kielstra heeft met zijn Aziatische huwelijkswetgeving zowel voor de Moslims als voor de Hindoes deze situatie geregulariseerd, mits de huwelijksvoltrekking plaatsvindt volgens het gebruik binnen deze groepen en met de voorwaarde dat de aanwezige priester of voorganger door het gouvernement als huwelijksambtenaar is aangewezen.

Tegen deze wet is bij herhaling het principiële bezwaar ingebracht dat hierdoor de rechtseenheid werd aangetast en een uitzonderingspositie voor de voormalige immigranten ontstond. De nog niet geheel in werking getreden landsverordening 'Herziening Huwelijksrecht 1973' komt voor een belangrijk gedeelte aan deze bezwaren tegemoet. De nieuwe regeling geldt voor alle godsdienstige gemeenschappen. Naast de voltrekking van het huwelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand kan iedere godsdienstige gemeenschap, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, huwelijksambtenaren aanstellen, ten overstaan van wie het rituele huwelijk kan worden voltrokken.

Een op deze wijze tot stand gekomen huwelijk is evenzeer een burgerlijk huwelijk als een burgerlijke-standhuwelijk. Voorts is de minimum huwelijksleeftijd verhoogd en is de verstoting, als wijze van huwelijksontbinding bij de Moslims, afgeschaft. In de districten is het niet ongebruikelijk dat de ouders een huwelijkspartner voor hun dochter zoeken, wanneer zij vijftien is geworden. De huwelijksleeftijd voor de jongens varieert van 17 tot 24 jaar. Het kan nu niet meer voorkomen dat de meisjes vóór de puberteit worden uitgehuwelijkt en de huwelijksleeftijd is belangrijk verschoven. Dat geldt in nog sterker mate voor de stad, waar de gemiddelde huwelijksleeftijd voor de meisjes om en nabij de negentien jaar ligt.

Het traditionele 'joint-family'-verband wordt nog maar in zeer beperkte mate in de Hindostaanse gemeenschap aangetroffen. De nucleaire huishoudgroep overheerst, zelfs in een bij uitstek agrarische omgeving. Wel komt het voor dat Hindostaanse echtparen na hun huwelijk voor een bepaalde periode bij de ouders inwonen. Zelden echter ontwikkelen deze samenwoningsverbanden zich tot `joint families' van grotere omvang. De Indiase traditie heeft zich in dit opzicht niet gehandhaafd. Het gezins- en familieverband in de Hindostaanse gemeenschap draagt een aantal specifieke kenmerken, waardoor het zich onderscheidt van de andere bevolkingsgroepen.

Wordt het Afro-Surinaamse volksgezin getypeerd door een matrifocale structuur, waarbij de moeder een centrale positie inneemt, voor de Hindostaanse huishoudgroep geldt het tegenovergestelde. De dominerende positie van de man als hoofd van de huishoudgroep leidt tot een patrifocaal patroon. Maar ook door het specifieke verwantschapssysteem, de omvang en de aard van de familierelaties en de verhoudingen binnen het gezin draagt de situatie binnen de Hindostaanse gemeenschap een eigen karakter.
De sociale veranderingen in en na de Tweede Wereldoorlog hebben ook ingewerkt op gezins- en familieleven van de Surinaamse Hindostanen. De ontwikkeling beweegt zich in de richting van een toenemende zelf standigheid van de jongeren bij de keuze van de huwelijkspartner, samengaand met een verspreiding van het romantische liefdesideaal als basis voor een huwelijk. Tegelijkertijd valt een toenemende gelijkwaardigheid van man en vrouw binnen het huwelijk te registreren, alsmede een vermindering van het autoritaire karakter van de rol van de vader-echtgenoot.

DE POLITIEKE ORGANISATIE.

De Moeslim Partij, die in mei 1946 werd opgericht en waarin Hindostanen een dominante positie innamen, was de eerste politieke partij in Suriname. Hierop volgden een jaar later de Hindostaanse Oranjegroep (opgericht in juli 1946), waarvan de naam later werd gewijzigd in Hindostaanse Oranje Politieke Partij, de Hindoe Partij Suriname en de Hindostaans-Javaanse Politieke Partij (beide in februari 1947). Aan deze versplintering kwam in 1949 een einde, toen de Verenigde Hindostaanse Partij (VHP) tot stand kwam.

Ook de ontwikkelingen bij de andere bevolkingsgroepen toonden aan dat politieke partijvorming op basis van etnische en religieuze affiliaties plaatsvond.

Na de gewijzigde Staatsregeling en de invoering van een nieuw Kiesreglement in 1948 vonden een jaar later verkiezingen plaats, waarbij de VHP zes zetels in het College der Staten werden toegewezen. Door een coalitie met de Nationale Partij Suriname (NPS) in 1958 werd de VHP regeringspartij en werden twee ministers van Hindostaanse afkomst in het kabinet opgenomen. De periode 1958-1973 kenmerkte zich door een politiek samenwerkingsverband van de VHP met de belangrijkste Afro-Surinaamse groeperingen, hetgeen een gunstige uitwerking heeft gehad op de inter-etnische verhoudingen.

De verkiezingen van 1973 dwongen de VHP, die in 1966 en 1973 haar naam wijzigde in resp. Vatan Hitkari Partij (Partij ter Bevordering van het Nationaal Welzijn) en Vooruitstrevende Hervormings Partij, in de rol van oppositiepartij tegenover een grotendeels Afro-Surinaamse coalitie. Het streven naar snelle onafhankelijkheid bij het merendeel van de Afro-Surinaamse partijen, dat bij de VHP op verzet stuitte, verscherpte de tegenstellingen. Met de onafhankelijkheid in november 1975 is ook voor de Hindostanen een nieuwe fase aangebroken in de politieke geschiedenis van het land .

TOEKOMSTIGE INTEGRATIE.

De ontwikkeling van de Hindostaanse bevolkingsgroep kan worden gekenmerkt als een emancipatie van exotische groep tot burgers van Suriname. Vooral door de acceleratie van het moderniseringsproces in en na de Tweede Wereldoorlog is men zowel in economisch, in sociaal als in cultureel opzicht nauw betrokken geraakt bij de nationale ontwikkeling. Niettemin heeft de groep haar sociaal-culturele identiteit voor een deel bewaard, in sterkere mate dan in de andere Karaibische landen met een Hindostaans bevolkingsdeel het geval is (Guyana, Guadeloupe, Jamaica, Martinique, Trinidad). Door de onafhankelijkheid van Suriname is een nieuwe periode aangebroken in het integratieproces van het land.suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: